Pravila ogranka

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN RH br. 74/14) i članka 33. Pravila Matice hrvatske od 14. lipnja 2014. Skupština Ogranka Matice hrvatske Marija Bistrica na svojoj sjednici od 30. siječnja 2015. donijela je

PRAVILA OGRANKA MATICE HRVATSKE MARIJA BISTRICA

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Naziv udruge je OGRANAK MATICE HRVATSKE U MARIJI BISTRICI, a skraćeni naziv je OMH U MARIJI BISTRICI.
Latinski naziv Matice hrvatske Marija Bistrica glasi: MATRIX CROATICA MARIJA BISTRICA.

Članak 2.

Sjedište Ogranka Matice hrvatske Marija Bistrica (u daljnjem tekstu: Ogranak) je u Mariji Bistrici, a djeluje na području općine Marija Bistrica i Krapinsko–zagorske županije.
Ogranak je pravna osoba.

Članak 3.

Ogranak je neprofitna udruga.
Ogranak je član Matice hrvatske u Zagrebu koja je utemeljena u Zagrebu godine 1842. pod nazivom Matica ilirska, a od 1874. nosi ime Matica hrvatska.

Članak 4.

Pečat Ogranka je okrugao, promjera 30 mm, u gornjem luku natpis je Ogranak Matice hrvatske Marija Bistrica, u donjem je luku oznaka njezinog sjedišta: Marija Bistrica.
U sredini pečata logotipski su izvedena početna slova naziva MH.
Znak Matice hrvatske stilizirana su slova naziva MH.

Članak 5.

Ogranak predstavljaju i zastupaju predsjednik i potpredsjednik, a u njihovoj odsutnosti opunomoćenik, kojeg opunomoćuje predsjednik.

II. Svrha i djelatnost ogranka

Članak 6.

Svrha je Ogranka promicati narodni i kulturni identitet hrvatskoga naroda na svim područjima umjetničkoga, znanstvenoga i duhovnoga stvaralaštva.

Članak 7.

Radi toga Ogranak osobito:

 1. proučava, štiti i promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu
 2. proučava hrvatsku prošlost i sadašnjost te prošlost i sadašnjost lokalne sredi­ne
 3. čuva i njeguje izvornost i osobitosti hrvatskoga jezika
 4. promiče narodnu prosvjetu
 5. izdaje knjige, časopise, novine i ine publikacije u skladu sa zakonskim propisima
 6. osniva ili potiče osnivanje kulturnih udruga (glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih, znanstvenih, tehničkih i dr.)
 7. organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i skupove
 8. organizira i potiče znanstvene i stručne projekte
 9. organizira tečajeve za kulturno i gospodarsko prosvjećivanje
 10. pomaže umjetnike i znanstvenike, a ponajprije svoje članove
 11. okuplja kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zada­ću Matice hrvatske
 12. surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim i prosvjetnim udrugama i ustanovama
 13. potiče i pomaže izvrsnost u svim segmentima kulturnog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva.

Ogranak će se baviti i drugim djelatnostima koje bi mogle pridonijeti ispunjavanju njegove svrhe i zadaće.
Radi provođenja djelatnosti iz ovog članka, članovi Ogranka mogu se organizirati u odjele, sekcije i klubove.

Članak 8.

Ogranak će naročitu pozornost posvećivati mladima potičući rad mladih na području kulture, znanosti i umjetnosti te ih dijelom organizirati u Klub studenata koji će djelovati unutar Ogranka.

III. Javnost rada

Članak 9.

Djelatnost Ogranka i njegovih tijela je javna.
Izvještaji i ostali važniji dokumenti o djelovanju Ogranka objavljuju se u cijelosti ili u izvadcima.
Zapisnici Skupštine dostavljaju se Središnjici Matice hrvatske u Zagrebu.

Članak 10.

Članovi Ogranka u okviru rada udruge ne mogu promicati interese politič­kih stranaka.

IV. Članstvo

Članak 11.

Članstvo Ogranku je dobrovoljno, a članom Ogranka postaje se učlanje­njem u Maticu hrvatsku.
Članovi Ogranka mogu biti redoviti i počasni.
Na prijem članova, njihova prava i obveze, visinu članarine te na presta­nak članstva primjenjuju se odredbe Pravila Matice hrvatske.

Članak 12.

Ogranak vodi evidenciju svojih članova, o čemu uredno izvještava stručne službe Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu.
Oblik, sadržaj i način vođenja evidencije utvrdit će Predsjedništvo Ogran­ka.

Članak 13.

Članstvo u Ogranku prestaje:

 • istupanjem,
 • isključenjem radi nepošitivanja odredbi Pravila,
 • neplaćanja članarine za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana donosi Skupština. Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba u roku od 15 dana, o kojoj odlučuje Skupština na sljedećoj sjednici.

V. Upravna tijela ogranka

Članak 14.

Upravna tijela Ogranka su:

 1. Skupština Ogranka
 2. Predsjednik i potpredsjednik
 3. Tajnik Ogranka
 4. Predsjedništvo Ogranka
 5. Nadzorni odbor Ogranka
 6. Likvidator

Članak 15.

Članovi upravnih tijela Ogranka biraju se na razdoblje od četiri godine.

Skupština

Članak 16.

Najviše tijelo Ogranka je Skupština koju čine članovi Ogranka.
Skupština zasjeda najmanje jednom u svake dvije godine.

Članak 17.

Skupštinu saziva predsjednik Ogranka.

Članak 18.

Izvanredno zasjedanje Skupštine može sazvati predsjednik Skupštine, jedna trećina zastupnika u Skupštini ili Glavni odbor Matice hrvatske iz Zagreba.

Članak 19.

Skupštinom predsjedava predsjednik, a izbornom Skupštinom predsjedava radno predsjedništvo koje bira Skupština na prijedlog Predsjedništva Ogranka, na početku zasjedanja.

Članak 20.

Skupština može odlučivati ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova Ogranka.
Ako na zasjedanje ni pola sata nakon predviđenog početka ne dođe više od polovice članova, pravovaljano odlučuje i trećina prisutnih zastupnika.

Članak 21.

Skupština:

 1. raspravlja i odlučuje o tome kako što bolje postići svrhu Matice hrvatske
 2. raspravlja o izvještajima ostalih upravnih tijela
 3. bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i ostale članove Predsjedništva Ogranka
 4. bira i razrješava Nadzorni odbor
 5. donosi Pravila Ogranka te njihove izmjene i dopune
 6. nadzire financijsko poslovanje i upravljanje imovinom Ogranka
 7. bira zastupnike Ogranka na Glavnoj skupštini Matice hrvatske
 8. donosi poslovnik o radu Skupštine
 9. donosi odluku o sastavu i broju članova sljedećeg saziva Skupštine.

Članak 22.

O donošenju i promjenama Pravila Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.
Skupština odlučuje javnim glasovanjem ako se ne odluči drugačije.

Članak 23.

Kad je za predsjednika, potpredsjednika ili člana Predsjedništva istaknut samo po jedan kandidat, izabrat će se ako dobije barem polovicu glasova prisutnih članova Skupštine.
Kad su istaknuta dva kandidata, bit će izabran kandidat koji dobije više glasova, a ako dobiju jednak broj glasova, izbori se ponavljaju.
Kada je istaknuto više kandidata, a ni jedan ne dobije barem polovicu gla­sova prisutnih članova, izbori se ponavljaju između dva kandidata s najvećim brojem glasova.

Predsjednik

Članak 24.

Predsjednik Ogranka:

 • zastupa i predstavlja Ogranak u javnosti
 • saziva i vodi sjednice Skupštine i Predsjedništva i predlaže dnevni red
 • usklađuje rad članova Predsjedništva
 • brine o provođenju odluka upravnih tijela Ogranka
 • potpisuje odluke i akte upravnih tijela Ogranka
 • nalogodavac je za ostvarenje financijskog plana Ogranka
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

Članak 25.

Potpredsjednik pomaže predsjedniku u obavljanju pojedinih poslova prema dogovoru u okviru Predsjedništva, a po odobrenju predsjednika zastupa Ogranak.

Predsjedništvo

Članak 26.

Predsjedništvo čine predsjednik, potpredsjednik, tajnik i četiri člana.

Članak 27.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine, odgovara za rad Ogranka između sjednica Skupštine te rješava sva pitanja tijekom poslovne godine, a u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.

Predsjedništvo:

 1. donosi odluku o sazivanju Skupštine, predlaže dnevni red i kandidate za funkcije i tijela koja bira Skupština
 2. utvrđuje prijedlog Pravila te njihove izmjene i dopune
 3. održava redovite veze s ostalim ograncima Matice hrvatske
 4. imenuje urednike knjiga, novina i časopisa Ogranka
 5. predlaže primanje novih i imenovanje počasnih članova Ogranka
 6. organizira predavanja, tribine, skupove i tečajeve, znanstvene i stručne pro­jekte
 7. osniva Odjele i imenuje pročelnike Odjela Ogranka
 8. imenuje i opoziva tajnika Ogranka
 9. odlučuje o načinu vođenja računovodstvenih poslova Ogranka
 10. osniva zaklade
 11. donosi financijski plan i zaključni račun Ogranka
 12. donosi plan i program rada Ogranka
 13. dodjeljuje književne nagrade i pomoć umjetnicima i znanstvenicima
 14. donosi propise za provedbu ovih Pravila
 15. odlučuje o nakladničkoj djelatnosti
 16. odlučuje o nagradama za obavljene stručne poslove
 17. pomaže, općenito, svaku javnu djelatnost usmjerenu očuvanju kulturnih doba­ra i razvitku kulture u hrvatskom narodu
 18. obavlja i druge poslove koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela.

Članak 28.

Tajnik se brine o provođenju odluka Predsjedništva, vodi zapisnike i dru­gu dokumentaciju Ogranka.
Tajnik može biti volonter ili profesionalac, o čemu odluku donosi Pred­sjedništvo.

Članak 29.

Skupština Ogranka može i prije isteka mandatnog razdoblja razriješiti dužnosti pojedine članove ili cijelo Predsjedništvo Ogranka, bude li njihovo dje­lovanje u opreci sa svrhom i zadaćom Matice hrvatske.

Članak 30.

O urednosti novčanog poslovanja Ogranka brigu vodi računovodstveni servis ili osoba zadužena za vođenje računovodstvenih poslova Ogranka, o čemu odluku donosi Predsjedništvo.

Nadzorni odbor

Članak 31.

Nadzorni odbor se brine o zakonitosti rada Ogranka.
Nadzorni odbor ima tri člana koji iz svojih redova biraju predsjednika odbora.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.
Nadzorni odbor može u svako doba pregledati poslovanje i dokumentaciju Ogranka.
Nadzorni odbor o svome radu izvješćuje Skupštinu Ogranka.

Likvidator

Članak 32.

Likvidatora Ogranka bira i opoziva Skupština.
Mandat likvidatora traje do opoziva.
Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja može, ali ne mora biti član Ogranka, a mora raspolagati određenim stručnim financijskim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Ogranka.
Likvidator zastupa Ogranak u postupku likvidacije.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Ogranka.

VI. IMOVINA OGRANKA

Članak 33.

Imetak Ogranka čine:

 1. prihodi od članarine te prihodi od dobrotvornih prinosa i darova
 2. prihod od nakladničke djelatnosti
 3. prihodi iz županijskog i općinskog proračuna
 4. prihodi od dotacija
 5. prihodi od zaklada
 6. ostali prihodi.

Dobit ostvarena poslovanjem koristi se isključivo za obavljanje i unapređi­vanje djelatnosti Ogranka.
U slučaju promjene adrese i mjesta izvođenja aktivnosti Ogranka, sva pokretna imovina se može preseliti na novu lokaciju Ogranka.
Za svu materijalnu i nematerijalnu imovinu u vlasništvu Ogranka provodi se godišnja inventura.
U slučaju prestanka postojanja Ogranka, o imovini odlučuje Skupština sukladno zakonu, drugim propisima i ovim Pravilima.
Ogranak upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organzacija.
U slučaju da Skupština iz bilo kojih razloga ne bude u mogućnosti odlučiti o imovini, imovina koja preostane nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskih ili drugih postupaka postaje vlasništvo Općine Marija Bistrica.

VII. OPĆE ODREDBE

Članak 34.

Upravna tijela Ogranka mogu donositi pravovaljane odluke na sjednicama ako je prisutno više od polovice članova.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, a u slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsjednika.
Odluke se donose javnim glasovanjem ako se drugačije ne odluči.
Zapisnike Skupštine i Predsjedništva Ogranka vodi tajnik, a potpisuju predsjednik i tajnik.
Odluke svih tijela potpisuje predsjednik Ogranka.
Zapisnike i odluke Nadzornog odbora sastavlja i potpisuje njegov pred­sjednik.

VIII. NADZOR

Članak 35.

Nadzor nad poslovanjem Ogranka može biti unutarnji i vanjski.
Članovi Ogranka sami nadziru rad Ogranka.
Ako član Ogranka smatra da je Ogranak povrijedio zakon, pravila ili drugi opći akt Ogranka, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član Ogranka može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Ogranka.
Vanjski – inspekcijski nadzor nad radom Ogranka obavlja nadležni ured i/ili predstavnici donatora Ogranka.
Ogranak je osobama nadležnim za inspekcijski nadzor dužan dati na uvid traženu narativnu ili financijsku dokumentaciju.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR OGRANKA

Članak 36.

Sve medusobne sporove proizašle iz članstva u Ogranku, a u sklopu djelovanja Ogranka, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu arbitražnog vijeća članova Ogranka kojeg za rješavanje spora ili sukoba interesa imenuje Skupština.

X. PRESTANAK RADA OGRANKA

Članak 37.

O prestanku rada Ogranka odlučuje Skupština.
Odluka o prestanku rada Ogranka pravovaljana je ako je donesena dvotre­ćinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
Prestanak rada Ogranka može uslijediti i snagom zakonskih propisa.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Danom primjene ovih Pravila prestaju važiti Pravila donesena na Skupštini Ogranka 21. prosinca 2013.

Članak 39.

Ova Pravila donosi Skupština Ogranka dana 31. siječnja 2015., a potvrđuje ih Predsjedništvo Matice hrvatske u Zagrebu.
Pravila se primjenjuju kada ih potvrdi tijelo državne uprave nadležno za udruge.

Predsjednica Ogranka
Snježana Husinec, prof.