Povratak na arhivu

Prvozabilježena bistrička prezimena

autor: Darko Lacković, 30. listopada 2016.

Jedno od najvećih zanimanja mnogih naših suvremenika, jest zanimanje za vlastitim podrijetlom, svojim korijenima odnosno mjestom podrijetla davnih predaka. Neki podatci govore o tomu da je takav interes na drugom mjestu  internetskog pretraživana, što znači da je današnjoj populaciji itekako stalo da dođe do izvora, koji će im nešto više reći o prošlosti njihova roda.

Prvenstveno se podrijetlo istražuje po prezimenu, kao imenu roda. No, što se ide dalje u povijest, sve je manje dostupna ta mogućnost, s obzirom da su se prvotno ljudi, osobito na selu, služili isključivo imenima te osobnim ili obiteljskim nadimkom. Prezime im na tadašnjem stupnju razvoja nije bilo niti potrebno. Naravno, prezimena nisu nastajala odjednom i u nekim krajevima trebalo je proći puno vremena da se ustale. Osim spomenute stalnosti, glavne značajke prezimena su i da imaju svoju neizmjenjivost i nasljednost. Ona predstavljaju ne samo nacionalno i zavičajno, već i religijsko i jezično određenje zajednice u kojoj živimo.

U Hrvatskoj su se pojavila relativno vrlo rano, u priobalju već u 12. stoljeću, što nam govori o činjenici  da su ih među Slavenima, Hrvati počeli prvi oblikovati i koristiti. Isprva su ih, naravno, koristili samo plemići u gradovima, pogotovo oni koji su sudjelovali u lokalnoj vlasti i koji su htjeli ostvarivati i nasljeđivati povlastice koje su im tada po svojem društvenom položaju pripadale. U 13. i 14. stoljeću plemićka prezimena u dalmatinskim gradovima postaju stalnija i nepromjenjiva.

Ostalom stanovništvu prezimena su nadjenuta od strane crkvene i političke vlasti, koje su ih na taj način mogle lakše nadzirati u izvršavanju različitih obveza  prema svojim gospodarima. Šira pojava prezimena u sjeverozapadnoj Hrvatskoj počinje u 15. i 16. stoljeću. Tako i prezimena na području Bistrice[1], što možemo primijetiti u dostupnim dokumentima.

Osobit utjecaj u proširenju prezimena na sve staleže  i njihovu stalnost, imale su odluke Tridentskog koncila (1545. – 1563.). Naime, od tada počinje uvođenje matica krštenih, vjenčanih i umrlih, ali i umjesto narodnih, nadijevanje svetačkih imena rođenoj djeci. Dakle, matične knjige počinju se voditi od kraja 16. stoljeća u priobalju, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj se počinju voditi od 17. stoljeća, dok se u Slavoniji uvode tek nakon prestanka turske okupacije.[2]

Zakonsku obvezatnost korištenja  prezimena vežemo uz Jozefinski patent iz 1780., a koji se odnosio na Češku, Slovačku, Sloveniju i Hrvatsku.

Za razliku od katoličkih zemalja, prezimena se na pravoslavnom istoku (to se ne odnosi na pravoslavce pod ingerencijom zapadnih zemalja) pojavljuju tek krajem 19. stoljeća, kao i bošnjačko-muslimanska prezimena, tj. od kada se u Bosni vode matične knjige. Turska prezimena se pojavljuju tek 1933., u okviru reformi suvremene Turske.

Socioonomastička istraživanja[3] razlikuju nekoliko motiva nastanka prezimena i dijelimo ih u nekoliko skupina i podskupina, s primjerima prvih bistričkih prezimena navedenih u zagradama:

 1. Nastanak prezimena u kojima se izražava krvno srodstvo između djece i roditelja, što svakako predstavlja najbrojniju skupinu. Ta prezimena u svojoj osnovi imaju narodno ili svetačko ime. Najčešće su pojave prezimena nastala po:
 • osobnom očevom imenu – patronimi (Adamić, Blažević, Đurđeković, Fabijanić, Ferenčak, Filipović, Gašparić, Gregurić, Grgić, Ilić, Jambrešić, Jureković, Kuzman, Lacković, Lovrenčić, Pavlović, Petric, Šimunec, Vinković);
 • hipokoristiku[4] (Hanžek, Ivanček, Jakopec, Jantolek, Jurgec, Lovričak, Martinec, Štefanek, Tomec);
 • osobnom majčinom imenu – metronimi (Jagičić, Jelačić).
 1. Prezimena koja nastaju na temelju:
 • nekih tjelesnih obilježja, koja najčešće upućuju na podrugljivost (Belko, Bradica, Brko, Crnički, Dugić, Fukić, Galoić, Glavač, Kišak, Mustač, Nahod). Dakle, radi se o prezimenima koja su nastala od nadimaka i vrlo rijetko su se pretvarali u prezimena, osim ako se nije radilo o općepoznatim osobama pa su se kasnije kao takvi ustalili.
 • podrijetla iz životinjskog svijeta (Čukelj, Čukman, Fišer, Kukec, Kreber, Kunić, Lisec, Maček, Medved, Muhek, Obad, Ptiček, Vrabec, Vuk, Vukes, Škvorc, Žabec);
 • podrijetla iz biljnog svijeta (Bukvić, Hren, Kljenec, Kukolja, Hrastović, Rožman, Sviben, Topolovec);
 • složenica (Vodopić);
 • staleškog položaja (Biškup, Car, Cesar, Hercigonja – od riječi herceg, Kralj, Papić, Vajdić – od riječi vojvoda);
 • rodbinskih veza (Babić);
 • povezanosti s kakvim predmetima ili tvarima (Bajs, Ciglec, Hižar, Košec, Vagić, Srebak, Srebačić, Vurajić).
 1. Prezimena koja zovemo etnonimima ili etnicima, a u kojima se osobe povezuju s njihovom:
 • nacionalnom pripadnošću (Horvat, Horvatić, Kranjec,);
 • zavičajnom pripadnošću (Dolčić, Samoborec, Zagorec);
 • osobitostima lokaliteta boravka (Brezovečki, Gorički, Humski, Podgradski, Selski, Stubičan, Završki);
 • činjenicom doseljenja (Novački, Novak, Novoselec).
 1. Nastanak prezimena u kojima se izražava zanimanje davnog pretka i može se reći da su možda najkasnije nastala – u doba podjele rada, pojavom trgovišta u kojima su se mahom zadržavali ondašnji zanatlije (Kamenar, Kovač, Kovačić, Kožuhar, Kuhar, Mesar, Popek,  Rihtar, Sudec, Špoljar, Tkalčić, Vrtarić).[5]

Vrlo su zanimljive činjenice pojave prezimena koja upućuju na tursko podrijetlo. Tako je prezime Mahmet u Bistrici zabilježeno prilikom kanonske vizitacije 1695., a prezime Bahmet nešto kasnije u Podgrađu.

Vrela najstarijih bistričkih prezimena datiraju krajem 15. i tijekom cijelog 16. stoljeća. To su u prvom redu Glavnicza in cultello decimarum regestum (Popisi desetina iz desetinskog kotara Glavnica). Radi se o popisima obveznika različitih podavanja (kopuna, vina, žitarica) po različitim mjestima ili selima koja su bila u vlasništvu obitelji Bradač, ali i drugih obitelji.

Drugi izvor odnosi se na Conscriptiones Dicarum (Popis Kraljevskog poreza) sa zapisima iz 1598. Nastao je u vrijeme Dugog rata između Austrije i Turske, koji se vodio od 1592. do 1606., a u svrhu porezne reforme, koja je trebala poslužiti financijskoj potpori obrane od Turaka. Obuhvaća tadašnji reliquie reliquiarum (ostatak ostataka) Hrvatske, tj. Zagrebačku, Varaždinsku i Križevačku županiju. Popisani su svi porezni domovi (cca. 13.500) između dviju rijeka, Kupe i Drave. Popis tih imena i prezimena je u ovom časopisu objavljen prije 10 godina od autora Mladena Pavera, također rodoslovnog istraživača, koja ovim otkrićem više nisu najstarija bistrička zapisana imena i prezimena.[6]

U prvospomenutom vrelu možemo pronaći sljedeća imena i prezimena, od kojih su se neka održala sve do današnjih dana. Znakovito je kako se u popisu iz 1494. vrlo rijetko spominju prezimena, što upućuje na činjenicu da nisu uopće bila važna. Već za dvije godine, 1496. godine spominju se i zanimanja pojedinih kmetova, ali i prva prezimena. Kasnijih godina prezimena se ustaljuju i sve ih je više.

U svrhu lakše prepoznatljivosti s današnjim oblicima prezimena u zagradama su navedena transliterirana prezimena koja se prvi put spominju u ovom tekstu.

 

Glavnicza in cultello decimarum regestum, 1494.

[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 10, p. 13]

Judicatus Bizt(ri)cza:

 

Villa Nouaki

Petrus

Jemrihoycz

Lourenecz Banouecz (Banovec- možda s Banovčaka)

Thomas

Brulyza

Mihal

Gal Jureboycz (Jureboić ili kasniji Jureković)

Petrus

Villa Phina

Jantal

Brulek

Bartol

Villa Brezouecz

Math(ias) Vaydycz (Vajdić)

Vrban

Petrus

Stephanus

Benedictus

Philip

Villa Zodomerci

Mihal

Villa Zelnicza

Fabian

Stephanus

Lucas

Gurko

Villa Poduorci

Benedek

Thomas

Villa Podgragye Valentini literati

Valent Buzecz (Buzec)

Jambrek

Cranecz

Villa Tugonicza

Thomas

Jantal

Vrbanus faber

Gurko

Ladislaus

[p. 14]

Villa Rapzauena

Thomas

Petrus

Mihal

Thomas

Laurencius

Jantal

Mikula

Benedek

Nicolaus

Thomas

Benedictus

Clemens

Villa Lesencz

Jacop

Villa Zodomerye

Emericus

Benedictus

Blas

Opidum Bizt(ri)cza

Math(ias)

Blasycz

Gurko

Petrus

Symon

Blas

Marko

Jambreuus

Villa Mateiaseuci

Jendrey

Gregor

Petrus

Math(ias)

Gurg

Ma[r]ko

 

 

 

Glavnicza cultelli decimae, 1496. regestum

[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 11, p. 22]

 1. Sequitur Bystrycza egregiorum dominorum Sth(eph)ani, Lauren(tii) etc., ffiliorum condam Bradacz

 

Nouaky

Peter Dyaconicz (Dijakonić ili kasniji Dijaković)

Laurentius carpentarius

Berlycza veznik liber (Brlečica ili Brlečićka)

Gal Jurekovicz (Jureković)

Pina

Antol Paulouicz (Pavlović)

Ffabian Adamicz (Adamić)

Bressouicza

Stephan Gregori

Bertol Vygycz (Vigić)

Mathe  Vaydycz

Verban Bressovezky (Brezovečki)

Petrus

Stephan Kossam (Kosam)

Benedik

Philip Mezopusth (Mesopust)

Zodmerczy

Mihal

Juro

Martin Sagmanicz (Sagmanić)

Zelnicza

Fabian

Stephan Vol

Lucas Mithocz (Mitoć – možda kasnije evoluiralo u Mitrečić)

Gurko

Benedik Babin

Antol Mezopusth

Podworczy

Benedik Voyevoda (Vojvoda)

Thomas Nouak (Novak)

Valent  zin  Lourenecz

Berlobas (Brlobuš)

[p. 23]

Podgradye Valen(tini)

Demiter

Lucas

Benedik

Clemens

Thugonicza

Thomas Fabianicz (Fabijanić)

Antol Gurgekouicz (Đurđeković)

Verban Kovacz (Kovač)

Peter Lourechycz (Lovrečić)

Gurko Voginicz (Voginić ili Vaginić)

Ladislaus (Ladislav – možda evoluiralo u Lacković)

Cranecz (Kranjec)

Nicolaus

Raffayenczy

Thomas Bertolycz (Bertolić ili Bartolić)

Benedik

Peter

Valentin Franchycz (Frančić)

Antal Kunicz (Kunić)

Mikula

Benedik Sagychycz (Sagičić)

Nicolaus Cyglecz (Ciglec)

Kelemen Cozycz (Kožić)

Blas Franchycz

Lauran(cius)

Lesseuczy

Jacob

Blas

Zovodenye desertum.

Oppidum

Mihal Joglagole

Gurgko Sygchycz (Sigčić ili Sagičić)

Peter Log

Simon

Blas Megurycz (Megurić)

[p. 24]

Aathka[!] Colomanicz (Kolomanić)

Ambreus  Subek (Šubek)

Ffabian

Imbrek Kovacz

Ambrosius

Vrbanusz

[p. 66]

Decima millii in Bysztrycza:

Raffayenczy

Benedik Jagusycz (Jagušić)

Blas Franthycz (Frantić ili Frančić)

Antol Kvnicz

Lauren(tius)

Benedik Satanicz (Satanić)

Peter Hoyui(r)yvcz[!] (Hojurić)

Valent Franchycz

Lezevchy

Jacob Lesencz

Blaz Sugycz

Thugonicza

Jantol  Gurgekouicz

Laczko Degutycz (Degutić)

Verban  Kovacz

Gurg Voginicz

Peter Lauren(tii)

Podgradye

Benedik Gregorii

Lucas

Podworczy

Benedik

Thomas

Zelnicza

Lucas

Ffabian

Zodmerczy

Mihal mali

Juro  Blasii

Pina

Ffabian

Blas

[Gal][7]Jurekouicz

[p. 67]

Bressouecz

Verban

Benedik

Stephan Gregorii

Peter

Mathey Vaydycz

Oppidum

Malchicz Verban (Malčić)

Gurek

Jambrek Subek

Blas Migurycz

 

 

Glavnicza in cultello decimarum regestum, [1501.]

[KAZ, ACA, fasc. 21, nr. 8/3, p. 50]

Sequitur judicatus Biztricensis, super orea.

 

Villa Nowak

Peter  Dyakowych (Dijaković)

Lauren(tius)  Zernchewych (Zrnčević)

Relicta Elizabet Galli

Phinya

Jantol Pawlowych

Fabyan Glawachych (Glavačić – danas Glavač)

Brezowycza

Peter Brezowechki

Filip Mezopuzth

Stephan Gregory

Benedik Mezopuzth

Mikula Brezowechki

Math(ias)  Waydych

Stephan Kosan

Berlobas frater eiusdem

Zodmerczy

Miklouus Blasewych (Blažević)

Martin Sigmanich  (Sigmanić ili Žigmanić)

Mihaly

[p. 51]

Zelnicza

Fabyan

Paulek

Stephan Kraly (Kralj)

Gyurko Rosmanich (Rožmanić)

Podgradye et Podworczy

Dimitar Mosarych (Mosarić ili Možarić)

Benedik  Gregory

Tugonicza

Thomas Fabyanchych

Gyurko Roginich (Roginić)

Vorban Kowachy

Peter  Lowrenchych (Lovrenčić)

Jantol Gyurgekowych

Gyurko Czohenich (Čohenić)

Raphanowczy

Mikula Cighecz (Cigec)

Bedek  Jagychych (Jagičić)

Mikula Bertholych

Lauren(tius) Mikechych (Mikečić)

Vorban

Peter Winczar (Vincar)

Miklouus Kunich

Bedek Fathanich (Fatanić)

Peter Howyryanich (Hovirjanić)

Valent Franchych

Benedic Zagorcz (Zagorc)

[p. 52]

Purgaria et Lesenowczy

Blas Subych (Šubić)

Gordak Kowachych (Kovačić)

Jacob Lesewych Beno (Ležaić)

Ambrosius Keleminchych (Keleminčić ili Kelemenčić)

Fabyan Berthechych (Bertečić ili Brlečić)

Gyurek Syklych (Siklić)

Blas Migurych

Vorban Malchecz

Jambrek Kowach

Simon Veznyk

Mathko, Banowczy

Blas Grisych, Banowczy (Grisić)

 

 

Glavnicza in cultello decimae vini regestum, 1544.

[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 14, p. 49]

Judicatus Byzthrycza dominorum Stephani, Gregorii et Johannis Bradacz:

 

Porcio Gregorii mons Wynszky Werh

liber Peter Ryhthar[8] (Rihtar)

Thomas Kowachych

Vroban[!] Jakusych

Andreas idem

Fabian idem

Peter Nowachych (Novačić)

Mons Zelkowycza

Stephan Subekowych (Šubeković)

Stephan Kamenarych (Kamenarić)

Petrek idem[9]

Andreas Jambrewsewych (Jambrešević ili Jambrešić)

Georgius Grysych, desertum (Grišić)

Georgius Gywrechych (Givrečić)

alter Georgius idem

relicta dova Zroukowychna

Thomek Jagychych

Andreas  Klenchych (Klenčić ili Klanjčić)

Andreas  Bazych  juravit (Bazić ili Bajsić ili Bajs)

liber Georgius Medwedow zeth

Myhal Mythrechych wayda[10] (Mitrečić)

Ilia Mezopwzth

Iwanus Babecz (Babec ili Babić)

relicta Elizabeth Halycza

Myhal Kapecz (Kapec)

Georgius idem[11]

Kelek Brolychych (vjerojatno Brlečić)

Peter Pezych (Pezić)

Georgius Czohyn liber (Cohin)

relicta Jelka Kwsycza

Martin Spryh (Šprih)

Mihal Fokych (Fokić)

Gregwr Rogach (Rogač)

Peter Kamenyar[12] (Kamenjar ili Kamenar)

Stephan Lowrenchych, desertum

Valent Fwderyan, desertum (Fuderjan)

Mihal Kozwlych (Kozulić ili Kožulić)

[p. 50]

Porcio egregii Stephani Bradacz

Gregwr  Dedych (Dedić)

Simon Kwnych

relicta  Koroschynycza (Korošinićka ili Kurešićka)

Gwrko Swyzthych (Svištić ili Šuštić)

Iwan Kwrych, desertum (Kurić)

Iwan Mwsych (Musić ili Mužić)

Mihal Romychych )Romičić)

Andreas  Zymych wayda[13] (Zimić)

Jambrek Emrysych praeco (Emrišić ili Jemrišić)

Valenth  Fryschych (Friščić)

Iwan Koswhych

Andreas Skwlchych (Skulčić)

Lowrek  Jakwzych (Jakušić)

lib(era) relicta Jelchycza Grysychna

Bedenyk  Mestrowych (Meštrović)

Georgius Nowachky (Novački)

Andreas[14] Rokochych (Rokočić)

Petrych Kapelzky (Kapelski)

Iwan Brezowechky

Gwrycza Podgraczky (Podgradski)

Marko Rokochych

liber Mihal[15] Plathwsych ryhthar (Platužić)

Janthol Hwnak, Banowecz (Hunjak)

Math(ias) Horsych (Horšić)

Georgius Kwpych (Kupić)

Andreas Swgarych (Sugarić ili Lugarić)

Peter Kralewachky, desertum (Kraljevački ili Kralj)

Georgius Horwath, desertum (Horvat)

Habazyn Fabian (Habazin)

liber Georgius Pwhal (Puhal)

Mihal Platwsych ryhtar[16]

 1. 51

Porcio egregii Johannis Bradacz

Jambrek Habianchych (Habijančić)

Martin Bonthak (Bontak ili Buntak)

Thomas Hrepych (Hrepić)

Iwek Czyglecz

Kamenar  Mihal juravit

liber Georgius Kowachych

Gregor Kozawych

Jemryh Sekych (Sekić ili Šekić)

Mihal Dogowych (Dogović)

Blas Papych (Papić)

Math(ias) Thelonych (Telonić)

Iwan Glawsych (Glavšić ili Glavač)

Janthol Hrowathych (Hrovatić ili Horvatić)

Math(ias) Hlych (Hlić ili Ilić)

Petrek idem

Blas Kwnych

Mihal Galowych (Galović)

Marko idem ryhtar[17]

Iwan Wagyich (Vagić)

Math(ias) idem

Mihal Nahod (Nahod)

Benchecz  Paulowych

Thomas Drowar (Drovar ili Drvar)

Lowrek idem

Petrek Glawach (Glavač)

Pawlek idem

Petryna Kwraych[!] (Kuraić)

Valent idem

Gregor Thwsanecz (Tužanec ili Dužanec)

Iwan Drodrych juravit (Drodrić)

Petrek Brezowechky

[p. 52]

Iwanus Czyglecz

Vroban Kowach

 

 

Glavnicza in cultello regestum decimarum, 1545.

[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 15, p. 55]

Judicatus Byzthrycza:

 

Primo egregii domini Gregorii Bradach porcio incipit

Peter Ryhthar

Thomas Kowach

Werban Jakwsych

Andreas idem

Fabyan idem

Peter Nowachych

Mihal Fwkych (Fukić)

Gregwr Hergenych (Hergenić)

Mons Zelkowycza

Stephan Swbekoych

Stephan Kamenarych

Petrek idem

Andreas Jambrewseych

Geor(gius) Grysych, desertum

Georgius Gwrethych (Guretić ili Đuretić)

alter Geor(gius) idem

relicta dova Zro(v)kowycha

Thomek Jagychych

Andreas Klenchych

Andreas Bazych

liber Geor(gius) Medwedow zeth

Myhal Mythrechych

Ilia Mezopwzth

Iwanus Babecz

relicta Elyzabeth Halycza (Halica ili Halićka)

[p. 56]

Mihal Kapecz

Gwrko[18] idem, ggregati[?]

weznyk[19]  Kelek Berlechych

Peter Peezych (Pezić)

Geor(gius) Czohyn, datus domino

relicta  Jelka Kwsycha

Martin Spryh

Mathe  Janchycheych (Jančičejić)

Porcio  egregii Stephani et domine Ilke

Gregwr Dedych

Simon Kwnych

relicta Korwschycza (Korušićka ili Kurešićka)

Gwrko Swyzthych

Iwan Kwrych, desertum

Iwan Mwsych

Myhal Romychych

Andreas Zymecz (Zimec – evoluiralo u Ozimec)

Jambrek  Jemrysych (Jemrišić)

Valenth Fryschych

Iwan Koswhych (Kožuhić)

weznik[20] Andreas Skorlych (Škorlić – možda kasnije evoluiralo u Škrlec)

byrys[21] Lowrek Jagwsych

relicta Jelch[ycza] coadwnata

Benedyk Mestrowych

Gwrko Nowachky

Andreas Rokochych

Petrycz Kapelzky

banowecz[22] Iwan Brezowechky

Gwrycza Podgradzky

Marko Rokochych

[p. 57]

Fabyan Habazyn

ryhthar[23] Myklows Plathwsych

Janthol Hwnyak

Math(ias) Jorsych (Joršić)

Gwrko Kwnych

Andreas Swgharych suspensus (Šugarić)

Peter Kralewachky, desertum

Geor(gius) Horwath, desertum

liber praedialis[24] Geor(gius) Perlych (Perlić – kasnije evoluiralo u Prlić)

praedialis[25] Wyd Zwerlych (Zverlić)

Porcio egregii Johannis Bradach

Jambrek Fabyanchych

Martin Bonthak

liber praedialis[26] Thomas Hrepych

Iwek Czyglecz

Mihal Kamenar

Gwrko Kowachych

Gregwr Kahawych (Kahavić ili Kuhavić)

relicta Jarsola Sekych

Myhal Dogowych

Blas Papych

Math(ias) Thelonych

Mayoryz, Iwan Glawesych

Marko idem[27]

Janthol Horwathych

weznyk[28] Math(ias) Hlych

Petrek idem

Blas Kwnych

[p. 58]

Myhal Galowych

Marko idem

datus […][29] Iwan Wagych

Math(ias) idem

Mihal Nahod

Benczek Pawloych

Thomas Drowar

Lowrek idem

Petrek Glawach

Pawlek idem

Peter Woraych

Valen(th) idem

Gregwr Thwsanecz

Iwan Drodrych

Petrek  Brezowechky

praedialis[30] Iwanus Czyglecz

Verban Kowach

Wokow desertum

Valen(th) Oderyan, desertum (Oderian ili Odorian)

 

 

Glavnicza in cultello decimarum regestum, 1546.

[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 16, p. 59]

Judicatus Byzthrycze dominorum Bradach:

 

Porcio egregii domini Gregorii Bradach: mons Zelkowechki

Verban Korenhwczi (Korenhuci)

Gregor(ius) Swbekoych

Stephanus Kamenar

Petrekh idem

Andreas Jambrewseych

Gwrgekh Gywretych

Gwrko ztary idem

Mykwla Pohewech

weznik Peter Czyglecz

Stephanus Lowrenchych

Mons Prekoppa

relicta Pawloycza

Andreas Klenchych

Andreas Bayzych

Mons Lypcha et Hom

Gwrko Medwed

Andreas Skerlecz

Gywrekh Kapchych (Kapčić)

Myhal Mytrechych

Martinus Spryh

Ilia Mezopwzth

banowecz Iwan Kwsych

[p. 60]

Joannes Babecz

Elena Holeycza

Gaspar Czetinich (Cetinić)

Myhal Kapecz

ryhtardus Peter Pezych et banowecz

Mons Obrees

Mateyko Janchycheych

Mons Wynzky Werh

Thomas Kowach

Verban Jakwsych

Andreas idem

Fabianus idem

Vrbekh Hohwych (Hohuić ili Hoić)

Mihal Fwkych

[p. 61]

Porcio egregii domini Johannis Bradach: mons Zelkowechki

Mihal Kamenar

Gwrko Kowachych

Gregorius Kwhawych

weznikh[31] Thomekh Jaghychych

relicta Ursula Sekycza

Mons Prekopa

Verban Kowach

Blas Papych

Mihal Dwgoych

Jantol Horwatych

Mons Lypcha et Hom

ryhtar[32] Marko Grysich ryhtardus

weznik  Andreas Skerlecz  weznykh[33]

Mihal Galoych

Math(ias) Habwzyn (Habuzin ili Habazin)

Iwan Waydich

Math(ias) idem

Gwrko Laczkoych (Lacković)

Mihal Nahod

Marko Galoych

Tomas Derwar

Lowrekh idem

Jwraj Gherbozych (Gerbozić)

Benchecz Pawloych

Jwraj Horwath

Pawlekh Glawach

Peter Vraych (Vuraić)

banowecz[34] Andreas Kwresich (Kurešić)

[p. 62]

Mons Obres et Wynsky Werh

Grego(rius)  Thwsanecz

Jambrekh  Habyanchych

Martinus Boothaakh (vjerojatno Buntak)

Myklecz Kwnych ryhtardus[35]

Porcio domine Ilke relicte et St(e)p(ha)ni, Nicolai filiorum S(teh)h(ani): mons Zelkowechki

Jantol Hwhnyakh (Hunjak)

Simon Kwnych

relicta Korwschycha

Iwan Zwyschych (Svištić ili Šuštić)

Math(ias) Jorsych

Mihal Komeekh (Komek)

Mons Prekopa et Lypcha

Jambrekh Jemrysich

Iwan Kozwlich

Lowrekh idem

Valen(th) Frysko (vjerojatno Friščić)

Valen(th) Koos (Kos)

Benedikh Mestroych

Gywrekh Nowachki

Andreas Rokochych

banowecz[36] Iwan Brezowachki

Fabianus Habazyn

Mons Obrees et Wynzki

Marko Rokochych

Simon Obad (Obad)

Gregorius Dedych

ryhtardus[37] Myklecz Kwnych ryhtardus

weznykh[38] Andreas Skerlecz weznykh

 

 

Glavnicza  cultelli decimarum regestum, valde attritum, [1548.-1558.]

[KAZ, ACA, fasc. 21, nr. 8/2, p. 48]

Judicatus Byzthrycza dominorum Emerici, Grego(rii) et Johannis Bradach:

 

Mons Wynzky Werh

Thomas Kowachych

Verban Jakwsich

Andreas idem

Fabianus idem

Peter Nowachych

Martin Bwntakh (Buntak)

Mihal Fwkych

Gregorius Rogach

Thomas Wepygh (vjerojatno Hrepić)

St(e)p(h)anus Swbekoych

St(e)p(h)anus Kamenar

Petrus idem

Mihal idem

Geo(rgius) Jwretych

Andreas Pyzdinich (Pizdinić)

alter Geo(rgius) Jwretych

relicta Dora Zrwchowycha

Joannes Czyglecz

alter Joannes idem

Geo(rgius) Kowachych

Gregorius Kazaych (Kazaić)

Thomas Jagsychych wayda (Jagušić)

Emericus Sekych

St(e)p(ha)nus Lowrenchych

Peter Hlysch (Hliš ili Hlišić ili Ilić)

Blasius Papych

Mihal Dwgoych wayda

Blasius Kwnych

Andreas Klenchych

Math(ias) Hlysch

Valen(tinus) Hoderyan (vjerojatno Odorian)

Math(ias) Thorlinich (Torlinić)

Andreas  Bayzych

pastor Joannes Glansych (vjerojatno Glavšić)

[p. 49]

Verban Kowach

Georgius Medwed portacius

Andreas Kralew chlowekh

Mihal Galowych

Marko ryhtar domini Joannis

Math(ias) Waydich

Ilia Mezopwzth

Mihal Nahod

Benedictus Pawlowych

Martinus Spyrych (Špirić ili Šprih)

liber  Mihal Metrechych (vjerojatno Mitrečić)

Joannes Faber

Thomas Drwar

Lauren(tius) idem

relicta Elizabeth Halicza

Petrekh Glawachych

Paulus idem

Georgius Kapecz

Mihalekh Kapchecz (Kapčec ili Kapčić)

Kelekh Berlechych

Mihal Bozwlekh (Božulek)

liber Petrus Brezowechki

Georgius Swlekowych (Šuleković ili Šubeković)

liber Georgius Chohyn

Petrus Pryzich (Prižić)

Joannes Dwdrich (Dudrić)

Gregorius Dwsanacz (Dužanec)

Petrus Wraych (Vuraić)

Marcus Rokochych

Andreas Rwglich (Ruglić)

Joannes Kwsegh sartor (Kušeg)

Porcio egregii domini Emerici Bradach

Platwsich ryhtar

Gregorius Dedych

Antonius Hwnakh banowecz

Simon Kwnych

[p. 50]

Mihal Koczyan (Kocijan)

Joannes Mwsych

Joannes Kwnecz (Kunec)

Geor(gius) Swyztych (Svištić ili Šuštić)

Math(ias) Horsych

Andreas  Zymich wayda

Myhal Remykh (Remik)

Ambrosius Emryhohich

Georgius Kwnych

Valen(tinus) Pryschych (vjerojatno Friščić)

Joannes Koswtych

relicta Jakwsycza

relicta Jelechycza (Jelečica ili Jelečićka)

Andreas Swgarych pastor

Petrus Kralewachki

Andreas Rokochych

Benedictus Mestroych

Georgius Nowachki

Georgius Horwath

Joannes Brezowachki

Habazyn

liber Georgius Perhal (Perhal)

 

 

Glavnicza  cultelli decimarum regestum 1549.

[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 17, p. 61]

Registrum dicacionis vini in Byztrycza

 

Mons Homzky Vinzki

Thomas Odoryan

Verban Jakussych

Andreas idem

Fabyan idem

Mihal Firkych

Gregor Mykech (Mikeč)

Martin Bonthak

Pawel Klychek (Kliček)

Mons Pchelzky

Anthol Hwhnak

Simon civis

St(ep)han Swbekoych

Joanhes Therzebah (Terzebah)

St(ep)hanus Kamenar

Peter idem

Georgius Jarech (Jarec)

Lowrench idem

August Zerkoych (Zerkoić)

Michael Kamenar

Andreas Pyzdych

Joannes Mwsko (Musko)

[ryh]tar Georgius Sinisthych (Siništić – vjerojatno Svištić ili Šuštić)

Georgius Kowachych

Gregorius Chehaych (Čehaić)

Stephanus Pwxar (Puksar ili Puškar)

Mathe Vrsych (Vršić ili Uršić)

M[ich]ael Romych (Romić)

[p. 62]

Mons Pryekopa

Blasius Papych

Anthonius Horwathin (Horvatin)

Andreas Klenchych

Ambrosius Zwezdych (Zvezdić)

Mons Zwra

Joannes Koswz (vjerojatno Košec)

Lowrench Yakusych

Valent Frysko

Andreas Bayzych

Verban Cherwarych (Červarić)

Georgius[39] Galoych

deserta[40] Math(ias) Habazyn

Georgius Kapech

Myhal idem[41]

Elias Mezopuzt

Mathe Waydych

Joannes idem

Peter Plathwzych

Geor(gius) Nowak

Geor(gius)[42] Mestroych

Iwanws Babecz[43]

Iwanus Kwzych (Kušić)

Michael Nahod

ryhtar[44] Andreas Rochanych[45] (Ročanić ili Rokanić)

Benedik Pawloych

deserta[46] Peter Perzlech (vjerojatno Perlić)

Paulus Glawachych

Peter idem

Kelemyn Berlychych

Ambrosius Habazyn

[p. 63]

Mons Obrez

Georgius Lahoych (Lahoić)

Peter Zwrdych (Surdić)

Gregur Dwzanech (Dužanec)

Mathe Janchych (Jančić)

 

 

Glavnicza in cultello decimarum regestum 1559.

[KAZ, ACA, fasc. 38, nr. 21, p. 59]

Byzthrycza dominorum Stephani et Joannis Bradach:

 

Porcio egregii domini Stephani Bradach

Ilya Myezak (Mezak)

Paulus Klychek

Benedictus Myezak

Johannes Grocz (Groš)

Martin Plathusych

Jambrek Habazyn

Stephanus Mwsych

relicta Bologoycza

Zelkwoycza

Janthol Hohnyak

Jwrycza Pwrgarzky, Banowchyo datus[47] (Pugarski)

Simon Peheny (Pehenj)

Iwan Swyzthych

Simon Jagychych

Mihal Krak, desertum (Krak)

Martin Romyk (Romik)

Andreas Zymecz

Peter Czyglecz

Pryekopa

Geor(gius) Jemryschych

Simonecz Pryekopzky (Prekopski)

Peter Mylychko (Milički)

Hom

Iwan Kwoswh

Nico(laus) Jakwzych

Peter Jelhych (Jelić)

Lauren(tius) Jakwzych

Geor(gius) Gwrak (Đurak ili Đurek)

Gregorius Grozdek (Grozdek)

Iwanek Skerlecz

Andreas idem

[p. 60]

[Francz] Laczkoych[48]

Geor(gius) Plathwsych

Peter Kowachych

Obres

Lauren(tius) Podgradzky

Nico(laus) Marwsych (Marušić)

Geor(gius) Habazyn

Andreas Janchekoych (Jančeković)

Iwan Brezowechki

Paulus Kwresych

Simon Obad

Peter Mesthrwoych

relicta Nowachka

Porcio egregii domini Joannis Bradach

Matth(ias) Knezych liber (Knezić)

Petrych Horwath

Geor(gius)  Laczkoych

Verban Jakwzych

Zelkwoycza

Thomas Repych

Geor(gius)  Kowachych

Iwan Czyglecz

Iwan Swyzthych

Benedictus Kamenar

Prekopa

Peter Glyschych

Mihal Dwgoych byrych

Valent idem

Petrus Galoych claviger

Peter Papych

Gregorius Horwathych

Iwan Glawsych

Johannes Mylos liber (Miloš)

[p. 61]

Andras Kwnych

Mihal Hlysch

Hom

Verban Kowach

Mihal Galoych

Gregorius Nowachych

Matth(ias) Phylecz lakws (Filec)

Georgius  Habazyn

Iwan Waydych

Matth(ias) idem

Georgius  Plathwsych

Janthol Laczkoych

Andreas Hoycz (Hoić)

Mihal Nahod

Peter Pawloych

Valent Derwar

Lauren(tius) idem

Mihal Kranych

Petrus Kralewechky lacus

Peter Glawach

Banowschak

Valent Woraych

Iwan Mihowylecz (Mihojlec)

Gregorius Thompych portarius (Tompić)

Mihal Kwnsych banowcz (Kunšić)

Lucas Brezowechky

Georgius Laczkoych

Gregorius Dwsanecz

Petrus Woraych (Vuraić)

Porcio puelle egregii condam Gregorii Bradach

Gregorius Mychek (Mihek)

Peter Fwkych

Peter Nowachych

[p. 62]

Fabian Jakwsych

Andreas idem

Thomas Kowach

Stephanus Swbek

Marko Sarko portarius (Sarko ili Šarko)

Georgius Gorychky (Gorički)

Iwan Gwrethych

Nico(laus) Knezych

Lawren(tius) Kamenar

Peter idem

Iwan Swlaych (Sulaić ili Šulaić)

Thomas Oderyam

Simon Jagychych

Thomek idem

relicta Margetha

Pryekopa

Peter Hlyschych (Hlišić)

Andreas Klenyecz byrus

Petrek Mylychko

Hom

Kelek Bayzych hospes

Georgius  Klochycza clawyger

Georgius Brozych (Brozić)

Mihal Mythrechych

Ilya Mezopuzth banowecz

Iwan Kwsych liber

Georgius  Kapecz

Lawren(tius) Berlechych

Banschycza

Petrus Pezych

Marko Czwhyn datus domino (Cohin)

Valent Woraych

 

 

 1. Regestum decimarum in bonis Zomszedwar, puta tritici, siliginis et ordei vinique cultelli Glawnycza. Ibidem decimator magister Blasius Gwrak de Chasma

[KAZ, ACA, fasc. 21, nr. 2, p. 93]

Decime vini in bonis Byztrycza:

 

Mons Obres

Simon Kwrssych (Kurešić)

Blas idem

Benko Babych

Iwan Laczkowych (Lacković)

Thomek Dwsanecz hospes

Pars relicta Thomazowych

Andreas Fylacz (Filac ili Filec)

Martin  Wranych (Vranić)

Pauel Horwath

Caspar Pezych hospes

Twmpych porkulab

Marko Perlych

Iwan Wochko liber (Vočko ili Vučko)

Nico(laus) Chohyn

Mons Pywnycze Bradach

Blas Brehomechky (Brehomečki ili Brezovečki)

Jurek Habanhych (Habanić ili Habijančić)

Myhal Glawach

Peter Tharthowych (Tartović)

Martin Pylecz liber (vjerojatno Filec)

Martin Woraych

Relicta Ursula

Peter Podgradzky

Marko Chohyn

Mons Winzky eiusdem

Jambrek Habazyn

Math(ias) Pothwssych (vjerojatno Platužić)

relicta Bara

Andreas Mehak (Mehak ili Mihek)

[…] Grabar

[p. 94]

Pars Thomazowych

Andreas Nowachych

Iwan Thlacher (Tlačer)

Iwan Harom (Harom)

Peter Fwkych

Pars d(omini) Kasthellanffy

Peter Jakwssych

Matej Vwlak (Vulak)

relicta Margareta

Pars Berzay

Peter Chyglych (Ciglić)

Iwan Jakwssych

Mons Zelkowycza

domini Bradach

relicta Ursa

relicta  Martha

Simon Bradycza (Bradica)

Stephanus  Symyschych (Simišić ili Šimišić)

relicta Wodopyechka (Vodopićka)

Pars Tomazowych

Gywrko  Symychych (Simičić ili Šimičić)

Blas Jagwchych (Jagečić ili Jagušić)

Stephanus  Symyschych

relicta Marga

Simunych dardycza

Stephanus Okrak (Okrak)

Stephanus Wodopych (Vodopić)

Pars domini Berzay

Stephanus Kowachych

Gregur Jerssek (Jeržek)

Mattya Wedryna (Vedrina)

[p. 95]

Prekop Bradach

Iwan Mylyzky (Milički)

Pars d(omini) Castellanffy

Andreas Kwnych

Grgwr Glawssych

Peter Papych

Pars Tomazowych

Gywrk Wedryna

Pars Berzay

Lowrek Kowach

Idem provisor

Mons Lwbcha ad pa[r]te(m) relicte d(omine)Bradachycze

Grgwr Skwthych hospes (Skutić ili Škutić)

Peter Pyssych (Pišić)

relicta Luczya

Berzay

Iwan Werzky (Verski)

Hum domine Bradachycze

Imrek[49] Mestroych

Thomas Kerlych (Kerlić)

Andreas Laczkowych

D(omini) Tomazowych

Peter Mythrychych

Marko idem

Iwan Kwssych

D(omi)ni Kastelanffy

Iwan Pawlowych

Martin Nahod

Matey Galowych

Domini Berzay

Grgwr Kwzmych (Kuzmić)

Martin Waydych

 

 

 

[1] Dobronić Lejla: „Po starom Moravču“, Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb, 1979., str. 45. Promjena naziva mjesta Bistrica u Marija Bistrica dogodilo se 1731. zbog sve većeg značenja mjesta kao marijanskog svetišta pa je i dotadašnja crkva Sv. Petra i Pavla posvećena Majci Božjoj Snježnoj.

[2] Igor Karaman: „Zbirka matičnih knjiga Državnog arhiva u Zagrebu“, Arhivist, VI, svezak 2, Beograd, 1956., str. 28-34.

[3] Socioonomastika je znanstvena disciplina koja se bavi utvrđivanjem motiva nastanka prezimena.

[4] Hipokoristik je izvedenica nekog imena ili skraćeno ime

[5] Više o tomu vidi u Šimunović Petar: Hrvatska prezimena: podrijetlo, značenje, rasprostranjenost, Zagreb, Golden marketing, 1995.

[6] Mladen Paver: Najstarija bistrička prezimena, Hrvatsko zagorje, broj 2, Krapina, prosinac 2003., godina IX, str. 79 – 81.

[7] Izblijedjeli i nečitak tekst

[8] Naknadno dopisano

[9] Naknadno dopisano

[10] Iznad retka prectana nejasna riječ, možda: Gwru

[11] Naknadno dopisano

[12] Precrtan redak

[13] Precrtana riječ

[14] Napisano iznad precrtanog Jendrey

[15] Naknadno dopisano

[16] Precrtan cijeli redak

[17] Naknadno dopisano

[18] Precrtana riječ

[19] Naknadno dopisano

[20] Naknadno dopisano

[21] Naknadno dopisano

[22] Naknadno dopisano

[23] Naknadno dopisano

[24] Naknadno dopisano: lib. pdl.

[25] Naknadno dopisano

[26] Naknadno dopisano: lib. pdl.

[27] Precrtan redak

[28] Naknadno dopisano

[29] Naknadno dopisane dvije riječi, od kojih je druga nečitka.

[30] Naknadno dopisano

[31] Naknadno dopisano

[32] Naknadno dopisano na rubnici.

[33] Precrtan redak

[34] Naknadno dopisano

[35] Precrtan redak

[36] Naknadno dopisano

[37] Naknadno dopisano

[38] Naknadno dopisano

[39] Ispred je dopisano: Mihal

[40] Naknadno dopisano

[41] Dopisan je u međuredku

[42] Ispred je dopisano: Benedik

[43] Dopisan je u međuredku

[44] Naknadno dopisano

[45] U međuredku je dopisano: Roykezych ili nešto slično

[46] Naknadno dopisano

[47] Naknadno dopisano: Banowchyo datus

[48] Precrtan redak

[49] Ili: Jwrek